Προσευχή στον Αρχάγγελο Μιχαήλ [νοερά προσευχή Υγείας]

Προσευχή στον Αρχάγγελο Μιχαήλ: Μια προσευχή αρχαία, που εμφανίστηκε στον προθάλαμο της Μονής του Αγίου Μιχαήλ στο Κίεβο.

Η Προσευχή στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, βρέθηκε στην Μονή του Αγίου Μιχαήλ. Με τους χρυσούς τρούλους (ουκρανικά: Михайлівський золотоверхий монастир, Mykhaylivs’kyi zolotoverkhyi monastyr). Είναι μια μονή στο Κίεβο, πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Η μονή βρίσκεται στη δεξιά όχθη του Δνείστερου, σε ένα ακρωτήριο βορειοανατολικά του καθεδρικού της Αγίας Σοφίας. Στην ιστορική περιοχή της άνω πόλης και δεσπόζει πάνω από την εμπορική γειτονιά, τη Πόντιλ.

Το μοναστήρι αρχικά κτίστηκε στο Μεσαίωνα από τον Σβιατοπόλκ Β΄ του Κιέβου. Ο αρχικός καθεδρικός κατεδαφίστηκε από τις Σοβιετικές αρχές το 1934. Αλλά ανακατασκευάστηκε και άνοιξε το 1999, μετά την ουκρανική ανεξαρτησία το 1991. Σύμφωνα με τις γραφές τους, σχετικά με την Προσευχή στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ο άνθρωπος που θα διαβάζει αυτή την προσευχή, θα προστατεύεται πάντα.

Διαβάστε την νοερά προσευχή στον Αρχάγγελο Μιχαήλ σιωπηλά:


Κύριε Θεέ, Βασιλεῦ Μέγα, Ἄναρχε! Ἀπόστειλον, Κύριε, τόν Σόν Ἀρχάγγελον Μιχαήλ, ἐπί τόν δοῦλον Σου [το όνομα σας] ϊνα ρύσης με ἀπό ἐχθρῶν ὁρατῶν καί ἀοράτων. Ἀρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, δός εἰρήνην καί εὐημερίαν τῷ Σῷ δούλῳ [το όνομα σας]. Ἀρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, τῶν δαιμόνων μαχητά, πολέμησον τούς ἐχθρούς τούς πολεμοῦντας με. Ποίησον αὐτούς ὥσπερ ἀμνούς καί ἀπόστρεψον αὐτούς ὡς ὁ ἄνεμος τήν κόνιν.

Ὦ Μέγα Ἀρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ! Ἀρχιστράτηγε, Πρῶτε τῶν ἑξαπτερύγων Χερουβείμ καί Σεραφείμ καί πάντων τῶν Ἁγίων. Γενοῦ μοι προστάτης καί βοηθός ἐν ταῖς θλίψεσι καί ταῖς στενοχωρίαις μου, ἐν τῇ ἐρήμῳ, εἰς τάς ὁδούς, εἰς τούς ποταμούς, καί ἐν τῇ θαλάσσῃ γενοῦ μοι γαλήνιος λιμήν. Σῶσον με, Ἀρχάγγελε Μιχαήλ, ἀπό τῶν πονηριῶν τοῦ διαβόλου, ὅταν ἀκούσης με, τόν ἁμαρτωλόν δοῦλον [το όνομα σας], καλοῦντα τό ὄνομά Σου τό Ἅγιον. Γενοῦ μοι βοηθός ταχύς καί ἐπάκουσον τῆς προσευχῆς μου.

Ὦ Μέγα Ἀρχάγγελε Μιχαήλ! Νίκα πάντας τούς ἐναντίους μου τῇ δυνάμει τοῦ Τίμιου καί Ζωοποιοῦ Οὐράνιου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου. Εὐχαῖς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων, τῶν Ἀποστόλων, τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἡλιοῦ, τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Θαυματουργοῦ. Τοῦ Ἁγίου Ἀνδρεου τοῦ διά Χριστόν Σαλοῦ, τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Νικῆτα καί Εὐσταθίου καί πάντων Σου τῶν Ἁγίων.

Ὦ Μέγα Ἀρχάγγελε Μιχαήλ! Βοήθει με τόν ἁμαρτωλόν δοῦλον Σου [το όνομα σας], σῶσον με ἀπό σεισμοῦ, πλημμύρας καί πυρός, ἀπό ἀοράτων ἐχθρῶν, ἀπό ἀνοήτου θανάτου, ἀπό παντός κακοῦ καί ἀπό πονηρῶν δαιμόνων, Μέγα Μιχαήλ Ἀρχάγγελε Κυρίου, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰὠνων. Ἀμήν.